2E51A1B1-F12A-49F2-8478-9F3422D6A8B0

attached to

Super Rare Hot Wheels Found! HK White Enamel Camaro!